< h1>General Terms & Conditions 1. Bendrosios nuostatos 1.1 . Šiomis taisyklėmis(toliau –  < strong>Taisyklės ) nustatoma naudojimosi internetine svetaine ALL Machinery . eu tvarka(toliau < br> –  ALL Machinery . eu ), taip pat ALL Machinery vartotojų teisės, pareigos, atsakomybė bei kitos nuostatos .
1.2 . All Machinery . eu tvarko ir administruoja UAB „Aivenos statybinė technika“, į . k . 303251427, buveinės adresas < br> Savanorių pr . 182A,Vilnius, PVM mokėtojo kodas LT100008436710, registruota LR Juridinių asmenų registre(toliau -
 Tiekėjas).
1.3 . ALL Machinery vartotojams suteikiama galimybė patalpinti bei peržiūrėti skelbimus apie siūlomus objektus(toliau -
  < strong>Skelbimas ), kurti temas forumuose bei išsakyti savo nuomonę jau sukurtose temose, naudotis kitomis svetainėje < br> teikiamomis paslaugomis šiose Taisyklėse nustatyta tvarka . ALL Machinery . eu vartotojas yra asmuo, patalpinęs ar < br> norintis peržiūrėti Skelbimą ar bet kokia kita forma naudojantis ALL Machinery . eu(toliau -   < strong>Vartotojas).
1.4 . Vartotojas sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis išreiškia bet kokiu būdu ir forma naudodamasis ALL < br> Machinery . eu . Asmenys, nesutinkantys bent su viena Taisyklių sąlyga, neturi teisės naudotis ALL Machinery . eu .
1.5 . Tiekėjas tik teikia technines priemones informacijos patalpinimui ALL Machinery . eu ir nėra jokių asmenų atstovas ar < br> agentas, suinteresuotoji šalis ar tarpininkas .
1.6 . Tiekėjas turi teisę vienašališkai keisti ALL Machinery . eu teikiamas paslaugas bei jų apmokestinimą, bet kurias < br> Taisyklių nuostatas . Jei pakeitus, pataisius ar papildžius Taisykles Vartotojas toliau naudosis Internetine svetaine, tai < br> reikš Vartotojo sutikimą su Taisyklių pakeitimais .
2. Reikalavimai Skelbimų turiniui, formai bei kitos Skelbimų talpinimo ALL < br> Machinery . eu svetainėje sąlygos < br> 2.1 . Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas prisiima visą atsakomybę už jo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos < br> Respublikos teisės aktams . Skelbime pateikdamas duomenis Vartotojas patvirtina ir garantuoja, kad pateikta informacija < br> yra tikra, tiksli ir išsami .
2.2 . ALL Machinery . eu svetainės duomenų bazėje galima talpinti Skelbimus tik apie transporto priemonių, jų dalių ir < br> (arba) aksesuarų pardavimą arba nuomą . Vartotojai savo Skelbimuose, po jų patalpinimo praėjus 24 val . laikotarpiui,
negali koreguoti pagrindinės informacijos: atitinkamos transporto priemonės markės arba(ir) modelio .
2.3 . Skelbimas privalo būti patalpintas tik jam skirtoje Internetinės svetainės kategorijoje(pvz ., Skelbimas apie lengvąjį < br> naudotą automobilį negali būti patalpintas motociklų kategorijoje).
2.4 . Viename Skelbime leidžiama paskelbti(atvaizduoti ir aprašyti) tik apie vieną objektą .
2.5 . ALL Machinery . eu toje pačioje skelbimų kategorijoje galima patalpinti ir demonstruoti tik 1 (vieną) to paties objekto < br> Skelbimą .
2.6 . Parduotos transporto priemonės skelbimas privalo būti ištrintas . Norint parduoti kitą tos pačios markės bei modelio < br> objektą, turi būti sukurtas naujas skelbimas . Draudžiama talpinti naują objektą seno skelbimo pagrindu .
2.7 . Vartotojui draudžiama:
2.7.1 . Skelbime(komentaruose, nuotraukose) siūlyti kitokius objektus ar paslaugas, negu nurodytas pagrindinėje < br> Skelbimo informacijoje, pateikti klaidingą informaciją apie skelbiamo objekto savybes;
2.7.2 . Skelbimo komentaruose nurodyti kitą kainą nei ta, kuri nurodyta pagrindinėje informacijoje arba kainą, kuri < br> neatitinka realios rinkos vertės . Objekto kaina Skelbime turi būti nurodoma su mokesčiais . Skelbimai, pažeidžiantys šį < br> draudimą nukeliami į Skelbimų paieškos rezultatų sąrašo pabaigą;
2.7.3 . Skelbime ir kitose ALL Machinery . eu aplinkose pateikti informaciją, kuri pažeidžia ar gali pažeisti galiojančius < br> Lietuvos Respublikos teisės aktus, prieštarauja visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ar neatitinka šių < br> Taisyklių reikalavimų;
2.7.4 . Reklamuoti, skelbti informaciją, kurioje minimi su Tiekėju tiesiogiai ar netiesiogiai konkuruojantys tretieji asmenys < br> arba jų prekės ir(ar) paslaugos . Tokia informacija / nuorodos gali būti šalinamos .
2.8 . Skelbime draudžiama siūlyti objektą, kuris yra parduotas ar kuriuo Vartotojas neturi teisės disponuoti . Skelbimą < br> patalpinęs Vartotojas iš tiesų privalo turėti tokį siūlomą objektą . Skelbimai, pažeidžiantys šį draudimą, yra blokuojami < br> arba nukeliami į Skelbimų paieškos rezultatų sąrašo pabaigą .
2.9 . Fotografijos privalo vaizduoti siūlomą objektą . Draudžiama siūlomo objekto fotografijų vietoje patalpinti kokių nors < br> grafinių vaizdų / raidžių / skaitmenų / asmenų(pvz ., logotipų, ranka rašytų užrašų, telefono numerių, pavardžių) arba < br> fotografijų derinio su grafiniais vaizdais / raidėmis / skaitmenimis . Nuotraukos gali būti redaguojamos jas pasukant arba < br> keičiant nuotraukų eiliškumą . Taip pat gali būti trinamos nuotraukos, kurios nevaizduoja Skelbimo objekto, nuotraukose < br> yra vaizduojami asmenys arba modifikuoti grafiniai vaizdai .
2.10 . Draudžiama talpinti Skelbimus, kuriuose išreiškiamas pageidavimas pirkti arba siūloma tik keitimo paslauga .
2.11 . Draudžiama naudotis ALL Machinery . eu svetaine neteisėtais tikslais, įskaitant, bet neapsiribojant:
2.11.1 pateikimą, publikavimą, siuntimą ir(ar) laikymą ALL Machinery . eu svetainėje turinio, kuris pažeistų bet kokias < br> intelektinės nuosavybės teises(autorių, prekės ženklų, dizaino ir t . t .);
2.11.2 . pateikimą, publikavimą, siuntimą ir(ar) laikymą ALL Machinery . eu svetainėje turinio, kuris būtų įžeidžiantis,
šmeižiantis, diskriminuojantis, pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą(adresai, asmens kodas ir < br> t . t .), garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ar kitas teises ir laisves;
2.11.3 . pateikimą, publikavimą, siuntimą ir(ar) laikymą ALL Machinery . eu svetainėje turinio, kuris keltų grėsmę svetainės < br> ar jos duomenų bazės saugumui(programos ar dokumentai su virusais ir t . t .);
2.11.4 . pateikimą, publikavimą, siuntimą informacijos ir / ar laikymą ALL Machinery . eu svetainėje turinio, kuriuo < br> pasinaudojant siekiama vykdyti nusikalstamą veiką(sukčiauti ir pan .). Esant įtarimams apie galimai Vartotojo vykdomą < br> neteisėtą veiką, jo patalpinti Skelbimai gali būti blokuojami .
3. Mokamos paslaugos < br> 3.1 . ALL Machinery . eu svetainėje už suteiktas paslaugas atsiskaitoma pavedimu per banką, SMS žinute arba virtualia < br> valiuta – Pliusais . Išsamesnę informaciją apie Pliusų įsigijimo būdus galima rasti ALL Machinery . eu svetainės skyrelyje < br> „Dažnai užduodami klausimai“ ir prisijungusio vartotojo aplinkos rubrikoje „Pildyti sąskaitą“ . Kitais būdais negu nurodyta < br> aukščiau įsigyti Pliusai(per trečiuosius asmenis ir pan .) negalioja ir Teikėjas turi teisę tokius Vartotojo Pliusus panaikinti < br> bei reikalauti Vartotojo atlyginti Teikėjo patirtus nuostolius .
3.2 . Vartotojai Interneto svetainėje už tam tikrą mokestį gali atlikti šiuos veiksmus:
3.2.1 . Dėti skelbimus į mokamas skelbimų kategorijas;
3.2.2 . Užsakyti mokamas papildomas paslaugas: Skelbimo paryškinimą, skelbimo reklamą ir t . t .
3.3 . Skelbimų patalpinimo bei papildomų paslaugų(paryškinimo ir t . t .) kainos nurodomos Skelbimų talpinimo aplinkoje .
3.4 . Praėjus 1 valandai po užsakymo, papildomai užsakytos paslaugos negali būti anuliuotos .
4. Taisyklių pažeidimo pasekmės < br> 4.1 . Patalpindamas Skelbimą, Vartotojas privalo laikytis ALL Machinery . eu svetainėje nurodytų Skelbimo patalpinimo < br> instrukcijų ir šių Taisyklių . Priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, Tiekėjas turi teisę Skelbimus, neatitinkančius Taisyklių < br> ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, redaguoti, blokuoti jų matomumą visiems Vartotojams, arba nukelti Skelbimus į jų < br> paieškos rezultatų sąrašo pabaigą .
4.2 . Apie sankcijas, pritaikytas už Taisyklių pažeidimą, Vartotojas informuojamas registracijos metu nurodytu el . paštu .
Šiame punkte nurodyta Tiekėjo teisė neatleidžia Vartotojo nuo atsakomybės už pateikiamos informacijos atitikimą < br> tikrovei bei teisės aktams . Taisyklių pažeidimo atveju, papildomos užsakytos paslaugos yra anuliuojamos ir pinigai nėra < br> gražinami .
4.3 . Be atskiro įspėjimo Tiekėjas gali atlikti nedidelius Skelbimo redagavimo veiksmus, jei įrašas Skelbime skiriasi nuo < br> vaizdo, matomo fotografijose: Skelbime gali būti koreguojama vairo padėtis į(iš) kairėje / dešinėje; transporto priemonės < br> būsena gali būti pakeista į(iš) daužta / nedaužta .
4.4 . Tiekėjas pasilieka teisę bet kada be išankstinio įspėjimo nutraukti Vartotojo priėjimą prie Internetinės svetainės ar < br> naudojimąsi Internetinės svetainės paslaugomis už Taisyklių ar teisės aktų pažeidimus .
5. Atsakomybės apribojimas < br> 5.1 . Tiekėjas atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, techninį patalpinimą į ALL Machinery . eu, jei Skelbimas < br> atitinka visus Taisyklių reikalavimus, ir šios svetainės duomenų bazės techninį palaikymą .
5.2 . Tiekėjas neatsako už Skelbime pateikiamos informacijos neatitikimą tikrovei ir jų turinį . Tiekėjas neatsako už žalą,
padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl Skelbimo turinio ir(ar) jų patalpinimo ALL Machinery . eu .
5.3 . Laikoma, kad naudojimasis ALL Machinery . eu vykdomas nepriekaištingai, jei ALL Machinery . eu svetaine ar jos < br> duomenų baze visapusiškai galima naudotis 90 % laiko per metus . Tiekėjas neatsako už ALL Machinery . eu ar jos < br> duomenų bazės veiklos sutrikimus, kilusius dėl priežasčių, kurių Tiekėjas negali kontroliuoti .
5.4 . Vartotojas yra atsakingas už tinkamą prisijungimo vardo, slaptažodžio, redagavimo kodo naudojimą . Tiekėjas < br> neatsako už žalą, kurią Vartotojas patiria dėl to, kad tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija .
6. Asmens duomenų apsauga < br> 6.1 . Vartotojas internetinėje svetainėje pagal poreikį pateikia savo vardą, pavardę, telefono numerį, el . pašto adresą .
Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, pareiškia, kad jis pateikia savo asmens duomenis patalpinimui < br> internetinėje svetainėje laisva valia ir sutinka, kad jo pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu < br> internetinės svetainės duomenų bazėje 2 (dvejus) metus nuo jo paskutinio prisijungimo prie sistemos . Vartotojas sutinka < br> ir pripažįsta, kad pateikia savo duomenis(tel . nr ., el . p . adresą ir kt .) internetinėje svetainėje tam, kad tretieji asmenys < br> galėtų prie šių duomenų prieiti, juos peržiūrėti ir kopijuoti(kai duomenys pateikiami Skelbimuose kaip kontaktiniai).
6.2 . Asmens duomenys tvarkomi siekiant tinkamai suteikti paslaugas Vartotojams(patalpinti Skelbimus, suteikti < br> informaciją apie atitinkamų produktų pardavimą, užsakyti tam tikrą paslaugą ir pan .). Vartotojo duomenys taip pat yra < br> tvarkomi jo registravimo bei Skelbimų duomenų bazės administravimo internetinės svetainės sistemoje tikslu .
6.3 . Vartotojas patvirtina, kad jo internetinėje svetainėje pateikiami asmens duomenys yra tikslūs, išsamūs, teisingi .
6.4 . Vartotojas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir tuo, kaip jie yra tvarkomi; reikalauti sunaikinti savo < br> asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys < br> tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų; nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jo asmens duomenys . Vartotojas visus < br> prašymus Teikėjui, susijusius su Vartotojo asmens duomenų apsauga, privalo pateikti raštu(įskaitant pranešimą < br> bendruoju arba klientų aptarnavimo skyriaus el . paštu, nurodytu internetinės svetainės kontaktuose).
6.5 . Vartotojas sutinka, kad jam registruojantis sistemoje ir prisijungiant prie jos, sistema registruos Vartotojo kompiuterio < br> IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą ir laiką .
6.6 . Tiekėjas įsipareigoja neteikti Vartotojų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus teisės < br> aktuose bei šiose Taisyklėse .
6.7 . Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, patvirtina, kad jis suteikia Tiekėjui teisę siųsti Vartotojui Teikėjo < br> įmonės paslaugų komercinius pasiūlymus bei informacinius pranešimus . Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius < br> pasiūlymus informuodamas apie tai Tiekėją būdu, nurodytu gautuose pranešimuose ir(arba) pasiūlymuose .
7. Intelektinės nuosavybės teisės < br> 7.1 . Tiekėjas yra visų teisių į ALL Machinery . eu turinį savininkas ir turi išimtinę teisę į jų naudojimą . Visi prekių ar < br> paslaugų ženklai, dizainai, pavadinimai, logotipai ir pan ., pateikiami ALL Machinery . eu, yra Tiekėjo nuosavybė arba < br> Tiekėjas turi teisę jais naudotis .
7.2 . Bet koks trečiųjų asmenų atliekamas ALL Machinery . eu turinio, dizaino apdorojimas, kopijavimas ir(ar) kitoks < br> naudojimas be raštiško Tiekėjo leidimo ir(arba) nesilaikant Taisyklių, yra autorių ir kitų teisių pažeidimas, baudžiamas < br> pagal Lietuvos Respublikos įstatymus . Šis apribojimas netaikomas Vartotojams jų Skelbimų atžvilgiu .
7.3 . Vartotojas sutinka, kad Tiekėjas turi teisę panaudoti Skelbimų fotografijas reklaminiais jo bendrovės tikslais,
neatskleisdamas asmeninės Vartotojo informacijos . Vartotojas sutinka, kad jo Skelbimai ir kitas Vartotojo publikuojamas < br> turinys, įskaitant bet kokią intelektinę nuosavybę, taptų Internetinės svetainės duomenų bazės dalimi, Tiekėjo ar jo < br> įgaliotų asmenų būtų saugomi ir įstatymų nustatytais būdais naudojami neribotą laiką, išskyrus, jei šiose Taisyklėse < br> nurodyta kitaip . Nei Tiekėjas, nei jokia kita trečioji šalis, naudodama Skelbimus ir(ar) kitą Vartotojo publikuojamą turinį,
nebus įpareigota mokėti Vartotojui autorinio ar kitokio atlyginimo už tokio turinio panaudojimą .
8. Taikytina teisė < br> 8.1 . Internetinės svetainės veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais . Bet kokie ginčai, kilę dėl < br> Internetinės svetainės veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti - Lietuvos Respublikos < br> kompetentingame teisme .
9. Slapukų politika < br> 9.1 . We use cookies on our website to understand more about our users and to improve their experience across our website . What are cookies: A cookie is a file containing an identifier a string of letters and numbers that is sent by a web server to a web browser and is stored by the browser . The identifier is then sent back to the server each time the browser requests a page from the server . We use cookies on our website to understand more about our users and to improve their experience across our website . The purposes for which they are used, are set out below: -We use cookies on our website to recognise a computer when a user visits the website - track users as they navigate the website - improve the website`s usability - analyse the use of the website - administer the website - prevent fraud - improve the security of the website - personalise the website for our users.